Header Vervolg01

Netwerk Kind & NAH

Sandra te Winkel

“Netwerk Kind NAH + zet zich in voor een netwerk waarbij kinderen met NAH dichtbij huis de juiste chronische zorg kunnen krijgen. Dat doen ze door ieder gezin met een kind met NAH+ dat het nodig heeft te laten begeleiden door een NAH-coach die het zorglandschap kent en voldoende kennis heeft om het gezin en het systeem er omheen voor te lichten. Daaromheen kan de NAH-coach zo nodig het multidisciplinair team van het Regionale Expertise Centrum inzetten. Als dat niet toereikend is, kunnen specifieke vragen vanuit het REC gesteld worden aan een DEC. Oftewel we zijn het mogelijk aan het maken dat er zo nodig buiten de eigen regio expertise gehaald kan worden om de kinderen passende hulp te bieden. Verder komt er een kenniscentrum en daaromheen zijn meerdere organisaties betrokken in het kennisnetwerk. In 2023 doen we als kennisnetwerk onderzoek, verzamelen we kennis en zorgen dat die goed vindbaar is en uitgedragen wordt naar andere expertisecentra.”

“Netwerk Kind NAH + is bezig grote stappen te zetten in de transitie naar een landelijk netwerk voor deze doelgroep. We brengen momenteel alle REC’s en en DEC’s in kaart die met ons willen samenwerken. We hebben nu zes organisaties waarmee we denken over twee jaar de landelijke dekking rond te hebben. Ook nemen we een coördinator aan die partijen samenbrengt om een visie op het kenniscentrum te ontwikkelen en hoe het kennisnetwerk daar dan bij betrokken kan worden.”

“Het grote voordeel van een samenwerkingsverband als NetwerQ is dat alle doelgroepen in ongeveer dezelfde fase zitten. Iedereen is aan het bouwen en wil van elkaar leren. Je kunt dus een beetje met elkaar meeliften; de ene partij heeft bijvoorbeeld de statuten of andere documenten al helemaal uitgewerkt, daar profiteren wij dan van. Maar het omgekeerde is ook waar. Wij brengen bijvoorbeeld een focus op het ambulante (outreachende) deel van de zorg die in mindere mate zeker ook bij andere netwerken speelt. Daar dragen wij dan weer een steentje bij. Ook zijn wij al ver met het betrekken van ouders als klankbord bij al onze ontwikkelingen, terwijl deze patiëntengroep niet zo in beeld is bij de reguliere patiëntenverenigingen. Deze ervaring geven we weer door aan andere doelgroepen binnen NetwerQ. Het is dus fijn om elkaar bij de hand te nemen en samen op te trekken, ook richting partijen als ZonMw of KPMG.”

“De visitatie van 2022 staat hoog op de agenda. We blijven nauw in contact met de andere netwerken en kijken samen welke uitdagingen er nog op het gezamenlijke pad liggen en hoe we die samen op kunnen lossen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan kwaliteitscriteria waarover we misschien nog in gesprek willen met ZonMw. En uiteraard blijven we onderling kennis en informatie uitwisselen om elkaar te helpen in de transitieperiode.”

Meer over Netwerk Kind & NAH+ lees je op www.netwerkkindennah.nl

logo Netwerq

contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op (06) 10259369 of via e-mail info@korsakovkenniscentrum.nl